Personuppgiftspolicy 

Brand & Market AB, organisationsnummer 556771-1766 (”Brand & Market”,”vi”) respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats, och/eller webbapplikation samt våra tjänster/produkter som tillhandahålls via telefon, e-post, vår webbplats och/eller via personlig inloggning (t.ex. användarkonto eller kundkonto) som administreras av Brand & Market eller något av dessa dotterbolag1 (”Tjänsten”). Brand & Market är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder Tjänsten. 

 

All behandling av personuppgifter inom Brand & Market sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Centrala begrepp 

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-adress och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. 

 

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 

Uppgifter som behandlas 

De personuppgifter Brand & Market samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är: 

 • Namn 

 • Adress 

 • Telefonnummer 

 • E-postadress 

 • Faktureringsadress 

 • Klädstorlek 

 • Geografisk information 

 • Antal uppdrag och arbetspassens karaktär 

 • Lönenivå och arbetade timmar 

 • Resultat från genomförda insatser och statistik från genomförda uppdrag. 

 • Korrespondens, skickade meddelanden och notiser gjorda inom ramen för användandet av Tjänsten. 

 • Bild- och siffermaterial som samlats in under uppdrag och som laddats upp inom ramen för Tjänsten. 

 • och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för Tjänsten. 

Brand & Market behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att genomföra Tjänsten (t.ex. boka in och genomföra ett uppdrag). Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Brand & Market inte kan genomföra den efterfrågade Tjänsten, alternativt att Tjänsten inte blir fullständigt utförd. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten, inklusive: 

 • Information om din användning av vår webbplats, t.ex. hur du navigerar och vilka sidor du har besökt. 

 • Tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Tjänsten som, IP-adress, Hårdvarutyp, Operativsystem och Webbläsarversion. 

 • Geografisk information. 

 

Om du inte vill att vi samlar in data om hur du använder vår webbplats kan du installera webbläsartillägget ”Google Analytics Opt-out”. Mer information hittar du här: https://support.google.com/analytics/answer/181881 

 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund 

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten: 

 1. För att tillhandahålla Tjänsten och administrera vårt avtal med dig, inklusive upprättande av och administrering av ditt resultat av Tjänsten. 

 1. För att kunna leverera allt som ingår i Tjänsten till angiven leveransadress. 

 1. För att du ska kunna nyttja Tjänsten kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till distributör av Tjänsten samt beställare av Tjänsten i syfte att uppfylla det som ingår i Tjänsten. 

 1. För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms, e-post, e-postformulär eller konton i sociala medier) eller på annat sätt, t.ex. vid kontakt via vår administration, för att skicka notifieringar samt informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor. 

 1. För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten. 

 1. För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, för att kontinuerligt förbättra säkerheten i våra nätverk och informationssystem, samt för att analysera din och andra användares användning av Tjänsten (t.ex. vilken funktionaliteten av vår inloggning för bokning och återrapportering av resultat från utförda uppdrag) för att bättre förstå hur våra kunder interagerar och använder Tjänsten. 

 1. För att skicka notiser (t.ex. en påminnelse om att det är dags att återrapportera) via post, e-post eller sms. 

 1. För att skicka information om ditt resultat t.ex. bokningsbekräftelse, orderkopia eller kommunikation av Tjänsten via post eller e-post. 

 1. För produktutveckling och framtidssäkring av Tjänsten. 

 1. För att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller i samband med användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Brand & Market eller andras rättigheter. 

 1. För att fullgöra rättslig förpliktelse. 

Rättslig grund för Brand & Markets behandling av dina personuppgifter 

 

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig 

Brand & Market behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 1 – 9 ovan). 

Nödvändig behandling för ändamål som rör Brand & Markets eller tredje parts berättigade intressen (intresseavvägning). 

 

I de fall behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Brand & Markets eller tredje parts berättigade intressen, kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana intressen innefattar vårt kommersiella intresse av att bibehålla en god relation med dig, att tillhandahålla dig information som är av relevans för din användning av Tjänsten, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt att marknadsföra våra produkter och tjänster (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 3 – 11 ovan). Med ”berättigade intressen” avses således vårt intresse att bedriva och hantera vår verksamhet för att möjliggöra att vi kan tillhandahålla dig en så bra Tjänst som möjligt samt en bra och säker användarupplevelse. Till exempel har vi ett berättigat intresse att säkerställa att kommunikationen är relevant för dig, därför kan vi behandla dina personuppgifter för att anpassa kommunikationen efter dina preferenser t.ex. vilken typ av uppdrag eller projekt som du är involverad i.  

 

Berättigade intressen kan även avse behandling som också är i ditt eget eller tredje parts intresse. Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda dig (och övriga kunder, anställda, leverantörer och samarbetspartners) samt resultatet av Tjänsten mot bedrägerier, intrång och andra oegentligheter vid användning av våra Tjänster för att säkerställa att våra Tjänster, rutiner och system är säkra. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till och balanserar behandlingens möjliga påverkan på dig (både positiv och negativ) samt dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall du har synpunkter eller invändningar mot vår behandling som grundar sig på en intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan behandling. För mer information om dina rättigheter, vänligen se information under rubriken ”Dina rättigheter och val” nedan. 

 

Behandling med stöd av uttryckligt samtycke 

Brand & Market kan även behandla personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 7 – 9 ovan). 

 

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 

Brand & Market kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut (d.v.s. för det ändamål som anges i punkten 11). 

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan. 

Säkerhet och Överföring av personuppgifter 

Överföring av personuppgifter till tredje man 

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande eller om du har använt Tjänsten genom tredje man (t.ex. av ett samarbetade företag till oss). 

 

Brand & Market kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av misstanke om brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

 

Brand & Market kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för Brand & Markets räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller leverera Tjänsten. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Brand & Markets leverantörer, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten (t.ex. skicka notiser eller leverera radonmätningen till dig). 

 

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Brand & Market samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. För det fall Brand & Market väljer att anlita leverantörer utanför EU/EES, t.ex. molntjänstleverantörer, kommer Brand & Market i sådant fall att vidta särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. 

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter 

Brand & Market värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Brand & Market har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All behandling av dina personuppgifter sker under strikt sekretess. 

 

Lagring och gallring av personuppgifter 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter tills det att Tjänsten du valt att utföra är slutförd. Tjänsten anses vara slutförd sju år efter att resultatet av Tjänsten blivit godkänt, detta eftersom Skatteverket kräver av Brand & Market att spara uppgifter om Tjänsten i sju år. I marknadsföringssyfte används endast nödvändig kontaktinformation. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut och raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. 

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. 

 

Dina rättigheter och val 

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Brand & Market via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy. 

 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Brand & Market behandlar personuppgifter om dig. Om Brand & Market behandlar personuppgifter om dig har du rätt att en (1) gång per år kostnadsfritt få information om behandlingen samt en rapport på de personuppgifter som är under behandling. För eventuellt ytterligare rapporter äger Brand & Market rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på Brand & Markets administrativa kostnader för sådana kopior, som uppgår för närvarande till 240 SEK per kopia och företag. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får Brand & Market, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, ta ut en rimlig avgift för sådan begäran eller vägra tillmötesgå sådan begäran. 

 

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. 

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. 

 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen). 

 • om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för statistik med stöd av en intresseavvägning); 

 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse. 

 

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Brand & Market ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Brand & Market ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

 

Rätt till begränsning 

Du har i vissa fall rätt att begära att Brand & Market begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att Brand & Market får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om Brand & Market inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot Brand & Markets behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om Brand & Markets eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl. 

 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Brand & Market får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida Brand & Market inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Brand & Market får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling statistik som sker med stöd av en intresseavvägning får Brand & Market inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst meddela oss att du ej önskar vara kvar i våra register. 

 

Rätt till dataportabilitet 

Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och Brand & Market (eller något av dess dotterbolag2) samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från Brand & Market till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen 

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

 

Länkar till andra webbplatser och sociala plug-ins 

I de fall Tjänsten hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Brand & Market frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling. 

 

I Tjänsten kan du ibland erbjudas att dela information från Tjänsten på sociala medier, som t.ex. Facebook eller Twitter, via en implementerad social plug-in (som t.ex. en delaknapp, ett ansökningssystem eller bokningssystem). Vi har inte något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins om du väljer att använda dem. Vi uppmanar dig därför att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. 

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn 

Du kan begära att få ut den senaste versionen av personuppgiftspolicyn från din kontaktperson hos oss, eller hos våra dotterbolag. Du kan även begära den via ett meddelande via e-postadresserna hello@brandimpact.se eller info@fmcg.se eller info@trymybox.se  

 

Lagval och tvistelösning 

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag. 

 

Kontaktuppgifter 

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: 

Brand & Market AB 

Byängsgränd 22 

12040 ÅRSTA 

SWEDEN 

E-postadress: hello@brandimpact.se eller info@fmcg.se eller hello@trymybox.se  

Telefonnummer: +46 (0) 8 556 70 940 

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 2018-05-25 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen